Årsmøte i Oslo Idrettslag Svømming nærmer seg, og vi har flere poster i styret (styre- og varamedlem) og og utvalg (medlem av kontrollkomité og valgkomité) som skal fylles.  

Styre- og varamedlem: 

Blant oppgavene til styret er å iverksette årsmøtets regelverk og vedtak. Styret skal se etter at klubbens midler brukes og forvaltes i samsvar med årsmøtets vedtak og sørge for at idrettslaget har en forsvarlig økonomistyring. Styret skal også oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver, utarbeide instruks for disse, samt representere idrettslaget utad. 

Medlem av kontrollkomité:

Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomistyring. Kontrollkomitéen skal blant annet sikre at klubbens midler er anvendt i overensstemmelse med lover og regler, samt i henhold til vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer besluttet av årsmøte. 

Andre oppgaver i klubben:

Klubben trenger flere som har lyst til å være med å utvikle klubben gjennom arbeid i et av utvalgene som arbeider med stevner, oppmenn, mm. 
Er du interessert i å bidra til beste for barna våre, eller kanskje du kjenner til noen gode kandidater?
Valgkomiteen i OI Svømming ønsker å høre fra deg, fortrinnsvis innen 21.februar!

Hilsen,
Valgkomiteen
v/ Gudrid Eide
ge@sector.no
917 96 238 (etter kl. 16)